PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Ovo su Pravila zaštite osobnih podataka trgovačkog društva TORRIS Branding d.o.o. iz Zagreba, Julija Knifera 4, OIB: 35388052638 (u daljnjem tekstu: „TORRIS“), a koja se odnose na sve korisnike usluga koje pruža TORRIS kao i sve posjetitelje web stranice TORRIS (u daljnjem tekstu zajedno: Korisnik).

 

 

OPĆE ODREDBE

 

TORRIS je voditelj obrade osobnih podataka u odnosu na osobne podatke koje Korisnik daje TORRIS u svrhu i za vrijeme pružanja usluga TORRIS (u daljnjem tekstu: Usluge), kao i za vrijeme posjete web stranica TORRIS i kao takav određuje svrhe i način na koji se osobni podaci Korisnika obrađuju ili će biti obrađeni.

Ova Pravila privatnosti imaju za cilj pružiti Korisniku informacije o načinu na koji TORRIS prikuplja i obrađuje sve osobne podatke koje prikupi od Korisnika ili koje Korisnik pruži TORRISU.

Osobni podaci znače sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu, pri čemu se fizička osoba može identificirati izravno ili neizravno, posebno na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili drugo.

 

 

METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA

 

TORRIS prikuplja osobne podatke od Korisnika putem:

izravne interakcije, poput ispunjavanja obrazaca ili dopisivanja osobno s TORRIS, putem e-pošte, telefona, pošte ili na neki drugi način, a uključuje osobne podatke koje Korisnik daje TORRIS prilikom kontakta na jedan od opisanih načina u svrhu pribavljanja Usluga;

automatizirane tehnologije ili interakcije s web-lokacijom TORRIS (www.torrisbranding.hr), gdje TORRIS može automatski prikupljati tehničke podatke o opremi, radnjama i obrascima pregledavanja Korisnika. Ti se osobni podaci prikupljaju posebno upotrebom kolačića („cookies) i drugih sličnih tehnologija, a kako je opisano u nastavku ovih Pravila privatnosti,

trećih osoba ili javno dostupnih izvora, na primjer: Google.

 

 

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

 

TORRIS prikuplja sljedeće osobne podatke Korisnika:

A. osobne identifikacijske i kontaktne podatke koji uključuju: ime i prezime, adresu e-pošte, broj mobitel, te po potrebi naziv radnog mjesta, te naziv poslodavca, odnosno društva u čije ime i za račun se žele pribaviti Usluge;

B. tehnički podaci koji se prikupljaju kada Korisnik automatski pregledava web stranicu TORRIS, a odnose se na Korisnikov posjetu web stranici, te uključuju IP adresu koja se koristi za spajanje Korisnikovog računala na Internet, vrstu i verziju preglednika kojeg Korisnik koristi, te vrste i verziju dodataka za preglednik,

 

PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

TORRIS prikuplja i obrađuje ​​osobne podatke Korisnika u sljedećim situacijama:

za izvršavanje ugovora kojeg će TORRIS sklopiti s Korisnikom ili kojeg je sklopio s Korisnikom, (tj. kada Korisnik kontaktira TORRIS radi pribavljanja Usluga),

temeljem privole Korisnika koju je Korisnik dao TORRISU (na primjer za marketing),

zbog zaštite legitimnih interesa TORRIS (ili interesa treće osobe), a Korisnikovi interesi i osnovna prava ne nadmašuju te interese. TORRIS neće prikupljati i upotrebljavati osobne podatke Korisnika za aktivnosti u kojima su interesi ili temeljna prava i slobode Korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka (osim ako Korisnik nije dao prethodnu privolu za takvu obradu ili ako je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza TORRIS),

radi ispunjenja zakonske obveze TORRIS.

Sljedeća tablica sadrži opis svih načina na koji TORRIS obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika, pravnu osnovu za obradu osobnih podataka i zakoniti interes TORRISA, ako je primjenjivo.

 

Svrha / Aktivnost

Zakonitost obrade osobnih podataka

Vrsta osobnih podataka

Radi sklapanja ugovora o pružanju Usluga, te ispunjenja i upravljanja zaključenim ugovorom, odnosno pružanja ugovorene Usluge

Izvršenje ugovora; ugovorna obveza

Identifikacijski i kontakt podaci

Sudjelovanje Korisnika u istraživanjima/anketama

Privola

Izjave/mišljenja/ recenzije Korisnika

Objava Korisnikovih izjava/mišljenja/recenzija na web stranici

Privola

Izjave/mišljenja/ recenzije Korisnika

Korištenje nužnih, funkcionalnih i analitičkih kolačića („cookies“)

Legitimni interesi TORRIS (za normalno funkcioniranje web stranice); Privola

Tehnički podaci

Čuvanje poslovne dokumentacije sukladno primjenjivim zakonima i propisima

Ispunjenje zakonske obveze

Dokumentacija vezano uz pružanje Usluge

 

TORRIS može obrađivati osobne podatke Korisnika s više zakonitih osnova istovremeno, sve ovisno o specifičnoj svrsi za koju TORRIS koristi osobne podatke.

 

 

PRISTUP PODACIMA I PRIJENOS PODATAKA

 

Osobne podatke koje prikuplja i obrađuje TORRIS obrađuju zaposlenici i suradnici TORRISA i izvršitelji obrade s kojima TORRIS ima zaključene odgovarajuće sporazume temeljem koji su izvršitelji u obvezi navedene podatke koristiti isključivo u skladu smjernicama TORRISA i strogo za svrhu za koju je TORRIS navelo, a uz obvezu čuvanja tajnosti podataka i zaštite istih.

TORRIS prikupljene i obrađene podatke neće dijeliti s trećim osobama izvan svrha navedenih u ovim pravilima i/ili izvan opsega privole. Podaci se mogu prenositi:

– ako je to potrebno radi izvršenja zatraženih usluga, odnosno ispunjenja preuzetih ugovornih obveza,

– ako je Korisnik dao privolu za takav prijenos

– trećim osobama i to drugim izvršiteljima obrade, s kojima TORRIS mora imati zaključene odgovarajuće sporazume temeljem kojih jamči jednaku razinu zaštite osobnih podataka.

 

 

PRAVA KORISNIKA

 

Svaki Korisnik ima pravo TORRIS podnijeti pisani zahtjev kojim traži:

– potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na Korisnika obrađuju ili ne,

– obavijest o podacima koji se odnose na Korisnika čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,

– obavijest o postojanju prava Korisnika na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Korisnika ili prava na prigovor na takvu obradu,

– obavijest o pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

– uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te njihovo prepisivanje,

– ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na Korisnika,

– obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na Korisnika odnosi,

– dopunu, izmjenu i/ili brisanje osobnih podataka koji su nepotpuni, netočno i/ili neažurni,

– brisanje osobnih podataka temeljem „prava na zaborav“,

– ograničenje obrade osobnih podataka.

TORRIS je dužan postupiti po zahtjevu Korisnika iz članka 6.1. bez odgode, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisanog zahtjeva. Pisani zahtjevi upućuju se pisanim putem na adresu sjedišta TORRIS i to neposredno ili putem pošte preporučeno s povratnicom, odnosno e-mailom.

TORRIS je dužan Korisnika obavijestiti o izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisanog zahtjeva, kao i sve primatelje kojima su otkriveni osobni podaci, pod uvjetom da je isto moguće i da ne zahtijeva nerazmjeran napor.

Korisnik ima pravo od TORRIS tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a kojem zahtjevu je TORRIS dužan udovoljiti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,

– Korisnik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji,

– Korisnik uloži prigovor na obradu,

– osobni podaci nezakonito su obrađeni.

Korisnik ima pravo od TORRIS ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

– Korisnik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju je obrada ograničena na razdoblje kojim se TORRIS omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

– obrada je nezakonita i Korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

– TORRIS više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, te TORRIS takve osobne podatke više ne smije obrađivati osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Svi zahtjevi, upiti, prigovori ili drugo, a vezano uz obradu osobnih podataka od strane TORRIS, dostavljaju se:

– poštom na adresu TORRIS Branding d.o.o., Julija Knifera 4, Zagreb

– e-mailom na adresu: info@torrisbranding.hr

 

ČUVANJE PODATAKA

 

TORRIS će zadržati Korisnikove osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da ispuni svrhe u koje ih je prikupio, uključujući svrhe zadovoljavanja bilo kakvih pravnih, računovodstvenih ili izvještajnih zahtjeva.

 

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

 

Web stranica TORRIS može uključivati ​​poveznice na web stranice trećih osoba, dodatke i aplikacije. To uključuje određene značajke karakteristične za društvene mreže, poput „like“ opcije na Facebook-u ili interaktivnih mini-programa koji se pokreću na web stranici. Odabirom tih poveznica ili omogućavanjem značajki trećih osoba, može se omogućiti prikupljanje ili dijeljenje osobnih podataka Korisnika. Na primjer, značajke mogu prikupljati korisničku IP adresu ili stranicu koju Korisnik posjećuje, te mogu postaviti kolačić („cookie“) kako bi se omogućilo ispravno funkcioniranje značajke. Host tih značajki i widgeta na društvenim mrežama je uobičajeno treća osoba ili se hostaju izravno na web-u. TORRIS ne kontrolira te web stranice ili značajke treće strane i nije odgovoran za njihove izjave o privatnosti. Interakcije Korisnika s tim značajkama uređene su politikom privatnosti treće osobe koja pruža navedene značajke.

 

KOLAČIĆI („COOKIES“) I OSTALE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA

 

Kolačić („cookie“) se odnosi na tekstualnu datoteku koja sadrži malu količinu informacija koje se šalju korisnikovom pregledniku kada Korisnik posjeti web. Kolačić („cookie“) se zatim vraća na početnu web stranicu prilikom svakog sljedećeg posjeta ili na neko drugo web mjesto koje ga prepozna.

Web beacon se odnosi na često prozirnu grafičku sliku, obično ne veću od 1 piksel x 1 piksel, koja se postavlja na web stranicu ili u e-poštu, te koja se koristi za nadgledanje ponašanja Korisnika koji posjećuje web ili šalje e-poštu. Često se koristi u kombinaciji s kolačićima („cookies“).

TORRIS može prikupljati podatke upotrebom kolačića („cookie“), web beacon-a ili sličnih tehnologija vođenih analitičkim podacima.

TORRIS koristi sljedeće kolačiće („cookies“):

nužni kolačići („cookies“) su kolačići koji su potrebni za rad web stranice. Uključuju, na primjer, kolačiće koji Korisniku omogućuju prijavu u sigurna područja web stranice.

analitički / izvedbeni kolačići („cookies“) su vrste kolačića koji omogućavaju TORRIS da prepozna i broji broj posjetitelja na web stranici i da vidi kako se posjetitelji kreću po web stranici kada istu koriste. To pomaže TORRIS da poboljša način rada, na primjer, osiguravajući tako da Korisnici lako mogu pronaći ono što traže.

Funkcionalni kolačići („cookies“) koji se koriste za prepoznavanje Korisnika nakon njegovog povratka na web. To omogućuje TORRIS da personalizira njihov sadržaj za pojedinog Korisnika, pozdravi ih imenom i upamti njihove postavke,

ciljani kolačići („cookies“) koji bilježe Korisnikov posjet web-u, stranice koje je Korisnik posjetio i veze koje Korisnik slijedi. TORRIS će upotrebljavati te podatke kako bi web i oglašavanje na njemu bilo relevantnije za interese korisnika. TORRIS može u tu svrhu također dijeliti te podatke s trećim osobama.

Treće osobe (uključujući, na primjer, reklamne mreže i pružatelji vanjskih usluga poput usluga analize web prometa) također mogu koristiti kolačiće nad kojima TORRIS nema kontrolu. Ti će kolačići vjerojatno biti analitički / izvedbeni kolačići ili ciljani kolačići.

Korisnik može blokirati kolačiće aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koja im omogućuje da odbiju postavke svih ili nekih kolačića. Međutim, ako se postavke preglednika upotrebljavaju za blokiranje svih kolačića (uključujući nužne kolačiće), Korisnik možda neće moći pristupiti svim ili dijelovima web lokacije TORRIS.

 

PROMJENE PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

TORRIS je ovlašten povremeno mijenjati ova Pravila zaštite osobnih podataka, a posebno kako bi odražavao bilo kakve ključne promjene u svojim Uslugama ili kako to zahtijevaju regulatorna tijela. Sve promjene ovih Pravila zaštite osobnih podataka bit će objavljene na web stranici TORRIS.

 

 

 

 

 

HR